Regjistrim video/audio nga webinari "Barazia gjinore dhe ndryshimet klimatike"

Regjistrim video/audio nga webinari “Sigurimi i Barazisë – Menaxhimi i përgjigjshëm gjinor i financave publike dhe roli i OSHC-ve”

Video e modulit të trajnimit për BPGJ në financat dhe prokurimet publike

Video e modulit të trajnimit të BPGJ për fillestarët