Интересна дебата при London School of Economics од страна на членовите и членките на Women's Budget Group
Интересна дебата при London School of Economics од страна на членовите и членките на Women's Budget Group каде се следеше преставувањето на Буџетот за 2020. Некои од главните поенти од дебатата беа „ ... ова не е буџет за жени или деца, бидејќи социјалната заштита, самохраните мајки и сиромаштијата кај децата не се опфатени. Намалувањето на даноците ќе има влијание кај богатите домаќинства, а финансирањето на локалната самоуправа е сè уште скромно, што ќе влијае на испорака на услуги и врз квалитетот на животот на жените и мажите. Општо земено, за повеќето буџетски интервенции недостасува родова анализа. Оваа влада се ориентира од штедење кон трошење, но како и обично, нема ништо за жените во бизнисот “.
Напредна обука за родово одговорно буџетирање во Нови Сад
Мрежата за родово одговорно буџетирање ја заврши напредната обука за РОБ во Нови Сад. На едно место се собра одлична група од 28 граѓански здруженија од 7 држави кои се подготвени и возбудени да го следат трошењето на буџетот од родова перспектива, како и оценување на политиките и предлозите во буџетот кои имаа за цел зајакнување на родовата еднаквост.
Обука за идните обучувачи обучувачки во Скопје
Во Скопје, во рамките на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржана од Австриската агенција за развој се одржа обука за идните обучувачи и обучувачки кои стекнатото знаење ќе го пренесат за време на идните обуки наменети за граѓанските здруженија, но и потоа со цел зајакнување на способностите и вештините на регионалните граѓански здруженија за следење на буџетското трошење во насока на зајакнување на родовата еднаквост.
Previous
Next

Активности и настани

Граѓанските организации со клучна улога во зајакнувањето на родовата еднаквост преку буџетите – главен заклучок на меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“

Меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“, што впрочем преставуваше заеднички настан организиран од страна на Мрежата за родово-одговорно буџетирање, UN Women и Меѓународното

Прочитај повеќе »

Oд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Десеттото гласило на Мрежата за родово-одговорно буџетирање  ве информира за поврзувањата со други мрежи, како и за учењето и размената на искуства од соодветни феминистички иницијативи во Европа кои користат родови пристапи во јавните финансии и оданочувањето. Во исто време, гласилото ги прикажува

Прочитај повеќе »

Ново гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот

Нема подобро чувство од тоа да се увиди како напорите вложени во изминатите десет месеци влијаат на политиките и буџетите во Западен Балкан и Република Молдавија, како на државно, така

Прочитај повеќе »

Постојани oбучувач(к)и

Напредната обука за родово одговорно буџетирање е од особена важност за „Радар“ како ново здружени кое допорва треба да се пробие. Стекнавме важни знаења, особено во поглед на начините за подготовка на родова анализа на јавните политики и буџети. Програмите на МРОБ топло ги препорачувам секому кој има намера да се занимава со ова исклучително важно прашање. 

Гордана Мицова Несторовска

Радар

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари