Search
Обука за идните обучувачи обучувачки во Скопје
Во Скопје, во рамките на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржана од Австриската агенција за развој се одржа обука за идните обучувачи и обучувачки кои стекнатото знаење ќе го пренесат за време на идните обуки наменети за граѓанските здруженија, но и потоа со цел зајакнување на способностите и вештините на регионалните граѓански здруженија за следење на буџетското трошење во насока на зајакнување на родовата еднаквост.
Previous slide
Next slide

ШТО Е РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ?

 

Родово одговорно буџетирање (РОБ) е стратегија која се фокусира на интегрирање на родовата перспектива во планирањето на владата и буџетирање. РОБ има за цел да вклучи перспектива за тоа како да се подобри еднаквоста помеѓу жените и мажите врз основа на родова анализа во секоја фаза од планирањето, програмирањето и извршувањето на владините буџети. Не треба да се гледа како дополнителен буџет, туку како начин за подобро планирање и буџетирање врз основа на поконкретни докази во однос на мажите и жените како корисници на политиките и буџетите.

Активности и настани

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ДИЗАЈН: Дизајн на пет прирачници

Наслов на проектот: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родова еднаквост преку зголемување на капацитетот на Мрежата за родово одговорно буџетирање, фаза II Активност: Дизајн на пет Прирачници како дополнителни

Прочитај повеќе »

Вебинар за државно финансирање на СОС линиите за помош во Западен Балкан и Република Молдавија

На вебинарот за државно финансирање на СОС линиите за помош во Западен Балкан и Република Молдавија, кој се одржа на 12 декември, беа презентирани наодите од брифот за политиките на

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД: Превод на пет прирачници на македонски јазик

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД: Превод на пет прирачници на македонски јазик Цел: Мрежата за родово одговорно буџетирање (МРОБ) е институционализирана како ресурсен центар за ГО за РОБ Активност:

Прочитај повеќе »

Обучувач(к)и

,,Обуката за родово одговорно буџетирање ми даде можност да имам подобар увид во политиките за социјална вклученост, особено во однос на унапредување на имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост и целите за одржлив развој. Стекнатите знаења и вештини укажуваат дека буџетите се најважните алатки за вклучување на пристапот до човековите права за жените и девојките, како и за најмаргинализираните групи и лицата со попреченост во рамките на политиките, вклучително и во контекст на справување со СОВИД-19 . Благодарение на МРОБ, можевме да стекнеме знаење за проценка и анализа на политиките за да се осигураме дека сите јавни комунални претпријатија, информации, стоки и услуги се достапни според возраста, полот и попреченоста“
Parascovia Munteanu
Alliance of Organizations for Persons with Disabilities (AOPD)

Подкасти на МРОБ