Интересна дебата при London School of Economics од страна на членовите и членките на Women's Budget Group
Интересна дебата при London School of Economics од страна на членовите и членките на Women's Budget Group каде се следеше преставувањето на Буџетот за 2020. Некои од главните поенти од дебатата беа „ ... ова не е буџет за жени или деца, бидејќи социјалната заштита, самохраните мајки и сиромаштијата кај децата не се опфатени. Намалувањето на даноците ќе има влијание кај богатите домаќинства, а финансирањето на локалната самоуправа е сè уште скромно, што ќе влијае на испорака на услуги и врз квалитетот на животот на жените и мажите. Општо земено, за повеќето буџетски интервенции недостасува родова анализа. Оваа влада се ориентира од штедење кон трошење, но како и обично, нема ништо за жените во бизнисот “.
Напредна обука за родово одговорно буџетирање во Нови Сад
Мрежата за родово одговорно буџетирање ја заврши напредната обука за РОБ во Нови Сад. На едно место се собра одлична група од 28 граѓански здруженија од 7 држави кои се подготвени и возбудени да го следат трошењето на буџетот од родова перспектива, како и оценување на политиките и предлозите во буџетот кои имаа за цел зајакнување на родовата еднаквост.
Обука за идните обучувачи обучувачки во Скопје
Во Скопје, во рамките на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржана од Австриската агенција за развој се одржа обука за идните обучувачи и обучувачки кои стекнатото знаење ќе го пренесат за време на идните обуки наменети за граѓанските здруженија, но и потоа со цел зајакнување на способностите и вештините на регионалните граѓански здруженија за следење на буџетското трошење во насока на зајакнување на родовата еднаквост.
Previous
Next

Activități și evenimente

Formatori permanenți

„Formarea avansată privind bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen este de o importanță deosebită pentru „Radar”, o nouă OSC care încă nu s-a promovat. Am dobândit cunoștințe importante, în special în ceea ce privește modalitățile de elaborare a analizei din perspectiva dimensiunii de gen privind politicile și bugetele publice. Recomand cu încredere programele GBWN pentru oricine intenționează să se ocupe de acest subiect extrem de important”.

Gordana Micova Nestorovska

RADAR

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари