Puna dhe ndikimi i përfituesve të granteve në Shqipëri.

LIGJI PËR NDAJRJET BUXHETORE TË BUXHETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2023 NGA PIKËPAMJA GJINORE