Brenda Rrjetit të Mbikëqyrësve të Buxhetimit Gjinor, janë themeluar shtatë organizata – në Maqedoninë e Veriut, Serbi, Moldavi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Kosovë.

 

CRPM angazhohet në mënyrë aktive në ndërtimin e kapaciteteve për integrimin gjinor në politikëbërje dhe buxhetim. Që nga viti 2009 ka zbatuar projekte që prezantuan perspektivën gjinore në hartimin e politikave në nivelin qendror dhe lokal. Në të njëjtën kohë organizata lehtësoi zhvillimin e numrit të dokumenteve të politikave në lidhje me barazinë gjinore.Ne jemi krenar për Strategjinë për barazinë gjinore të Qytetit të Shkupit. CRPM ka integruar gjininë në të gjitha aktivitetet e saj kërkimore. Në dhjetë vitet e fundit CRPM ka kryer vlerësime të barazisë gjinore në një numër komunash (Sveti Nikole, Strumica, Manastir, Bogovinje, Aerodrom, Dibër, Tetovë, Gostivar, Kriva Pallanka) përmes analizave mbi pjesëmarrjen e grave në tregune punës, për impaktin e reformës së DRG-së për punën e papaguar të grave, lëvizshmërinë ekonomike, punën e kujdesit dhe shërbimet e kujdesit në dispozicion, perceptimet e grave nga zonat rurale, etj. Ata rezultuan në analiza të cilat janë përdorur nga organizatat ndërkombëtare për modernizimin e ndërhyrjeve dhe nga institucionet lokale për hartimin dhe vlerësimin e politikave.

 

 

 

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare që operon në të gjithë Shqipërinë. GADC është një zë për gratë shqiptare dhe një forcë për ndryshim. Organizata jonë punon për të fuqizuar gratë dhe për të krijuar një të ardhme të barabartë dhe të drejtë për vajzat dhe gratë me të ardhura të ulta për të dalë nga varfëria dhe përjashtimi në të gjithë Shqipërinë. Në mënyrë që të mbrojë të drejtat e grave dhe t’i fuqizojë ato, GADC mbledh fonde në Shqipëri, si dhe në planin ndërkombëtar. Fushat kryesore tematike të ekspertizës së GADC fokusohen në: – Sigurimin e fuqizimit ekonomik të grave; – Sipërmarrjen e grave; – Fuqizimi i qytetarëve për të monitoruar axhendën lokale gjinore; – Zgjerimi i pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje; – Ndërtimi i paqes dhe dhënia fund e dhunës me bazë gjinore; – Avancimi i të drejtave të grave në zonat rurale;

 

   

CPCD është një tjetër partner i projektit që operon në Bosnjë dhe Hercegovinë. CPCD ka më shumë se 20 vjet përvojë në fushatat e avokimit, nga komuniteti në nivelet shtetërore. Ata po kontribuojnë në forcimin e shoqërisë civile në BiH duke mbështetur zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile dhe bashkëpunimin dhe rrjetëzimin e tyre të ndërsjellë, duke krijuar një kornizë për marrëdhënie efektive me qeverinë dhe sektorët e fitimit dhe duke filluar aktivizmin qytetar, krahas promovimit të sektorit jofitimprurës si një aktor cilësor dhe i domosdoshëm në zhvillimin socio-ekonomik të BiH. Programi më i suksesshëm për gratë në BiH dhe rajonin ku gratë e suksesshme nga sektorë të ndryshëm ndajnë përvojën dhe njohuritë e tyre me gratë që kërkojnë ndihmë në kërkimet e punës ose në zhvillimin e karrierës. Ky program ka përfshirë 1170 gra deri më tani. Gjatë vitit 2013 dhe 2014 CCSP ka themeluar Grupin Teknik Këshillëdhënës (TAG), të përbërë nga 25 gra të reja nga pjesë të ndryshme të BiH, të arsimuara posaçërisht për të kandiduar për zyra politike të grave.

 

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (KËN) është të mbështesë, mbrojë dhe promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, feja, mosha, niveli i arsimimit, orientimi seksual dhe aftësia e tyre. KËN përmbush misionin e saj përmes shkëmbimit të përvojës dhe informacionit, partneritetit dhe rrjetëzimit, hulumtimit, avokimit dhe shërbimit. Një strategji gjithëpërfshirëse udhëheq punën e KËN-së gjatë kësaj periudhe. Strategjia u përpilua me kontributin nga anëtarësia e KËN-së, Bordi i Drejtorëve, dhe partnerë dhe palë të tjera kryesore. Strategjia detajon pesë fusha programore: Ndërtimi i kapacitetit të KËN; Gratë në politikë dhe vendimmarrje; Shëndeti i grave; Dhuna me bazë gjinore; Fuqizimi ekonomik i grave;

 

   “Ëomen Action”është një organizatë jo-qeveritare e grave malazeze, e themeluar më 17 shkurt, 2000. Organizata krijon hapësirë për: Promovimin politik të grave në të gjitha pozitat e vendimmarrjes; Fuqizimi ekonomik i grave; Krijimi i marrëdhënieve të barabarta dhe të ekuilibruara gjinore; Forcimi i grave shumë të diskriminuara; Përvoja e tyre shumëvjeçare në koordinimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve dhe programeve lokale, kombëtare dhe rajonale, përfshirë përvojën në zbatimin e projekteve IPA, skemat e sub-granteve dhe përpjekjet e avokimit, si dhe rezultatet specifike të arritura i bëjnë ata partneri më i përshtatshëm për të zbatuar iniciativën e propozuar në Malin e Zi.

 

Qysh kur është themeluar në vitin 2016, Qendra e Njohurive Gjinore është fokusar në: – Sigurimin e mbështetjes për Qytetin e Pancevo në Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor në 2018; – Kryerjen e projekteve me mbështetjen financiare të UNDP, Fondit për Shoqëri të Hapur, Zyrës Rajonale të Grave të KB; Anëtarët e saj individualisht po punojnë si konsulentë për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe integrimin gjinor në projekte të ndryshme; Ideja e themelimit të Qendrës së Njohurive Gjinore ishte të mbyllte hendekun midis ekspertizës dhe aktivizmit por edhe të zgjeronte fushën e punës së organizatave të shoqërisë civile në Serbi.

 

“Keystone Moldova”është një organizatë jo-fitimprurëse, joqeveritare që punon për të krijuar mundësi ku njerëzit mund të rriten, të vetëvendosin dhe të marrin pjesë, duke kontribuar dhe vlerësuar anëtarë të shoqërisë së tyre. Misioni i KEYSTONE Moldova është të promovojë dhe zhvillojë mundësi që do të jenë në formën e shërbimeve të konsulentëve, asistencës teknike, shërbimit të mbështetjes së drejtpërdrejtë, trajnimit me praktikat më të mira, mbështetjeve monetare dhe administrative për sigurimin e cilësisë së jetës së individëve që jetojnë në situata të vështira sociale , përfshirë personat me aftësi të kufizuara, fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, fëmijët dhe gratë e abuzuara, familjet që jetojnë në varfëri, grupe të diskriminuara të popullsisë.Keystone Moldavia ka përvojë në sigurimin e mbështetjes teknike (i) për qeveritë qendrore dhe lokale për të zhvilluar legjislacionin gjinor, politikat dhe udhëzimet; (ii) për autoritetet publike lokale me përfshirjen gjinore në programet e sektorëve që mbështesin rritjen ekonomike në disa rajone të vendit; (iii) tek autoritetet publike lokale për të integruar gjininë në modernizimin e shërbimeve publike dhe infrastrukturës lokale (p.sh. rehabilitimi i rrugëve, ndriçimi i rrugëve).Keystone Moldova gjithashtu ka përvojë me përfshirjen gjinore në zhvillimin e projekteve që synojnë përmirësimin e jetës së qytetarëve të ndjeshëm Moldavë (p.sh. personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre).