Analizat

RrMBGj përqendrohet në një analizë gjithëpërfshirëse duke përdorur mjetet e duhura të buxhetimit gjinor, të tilla si analiza e politikave me bazë gjinore, vlerësimi i përfituesve të buxhetit gjinor, analiza e kostos së përfitimeve të buxhetit gjinor, analiza e efektivitetit të buxhetit gjinor, analiza e shpenzimeve të buxhetit gjinor, analiza e të ardhurave të buxhetit gjinor etj., të dhëna dhe informacione tjera. Anëtaret e RrMBGj marrin pjesë në studime dhe raporte gjithëpërfshirëse që paraqesin një pamje të qartë mbi dobësitë e zbuluara të politikave të veçanta për sa i përket kontributit të tyre në arritjen e barazisë gjinore, por edhe qasje të barabartë dhe të drejtë në burimet e disponueshme dhe përdorimin e tyre nga gratë dhe burrat.

Avokim

Ky aktivitet është i lidhur ngushtë me atë të përmendur më lart, duke pasur parasysh se baza për avokimin tonë janë gjetjet dhe të dhënat e marra nga kërkimi dhe analiza. Procesi i hulumtimit si i tillë duhet të synojë të kontribuojë në arritjen e rezultateve të prekshme dhe të dukshme (në shembull legjislacionin e ri, politikat e reja, shërbimet e reja, rialokimet e buxhetit dhe vlerësimin e politikës tatimore, etj.), Dhe avokimi është një mundësi për këtë. Partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë janë ministritë e linjës, kryesisht ministritë rajonale të punës dhe politikës sociale si dhe ato të financave, por edhe të gjitha ministritë e tjera dhe agjencitë qeveritare në të cilat ka vend për ngritjen e vetëdijes, veçanërisht në lidhje me politikat publike dhe programet e planifikimit për barazinë e përgjithshme gjinore dhe qasjen e barabartë në shfrytëzimin e burimeve. Komunat janë gjithashtu partnere në procesin e avokimit, duke pasur parasysh që ndryshimet lokale dhe iniciativat e buxhetit gjinor ndjehen më shpejt dhe prodhojnë rezultate të dukshme dhe të prekshme për një periudhë afatshkurtër. Duke i bërë shërbimet dhe politikat lokale në mënyrë të barabartë të arritshme dhe të përshtatura për nevojat e ndryshme të burrave dhe grave, kjo e bën bashkinë gjithëpërfshirëse, të përgjegjshme ndaj popullsisë lokale dhe e paraqet veten si një institucion modern që ofron trajtim të barabartë për të gjithë banorët e saj. Takimet e parapërgatitura, takimet në grupe, tryezat e rrugës, konferencat, dëgjimet, pjesëmarrja në seanca dhe debate janë vetëm disa nga mjetet që RrMBGj aplikon për të arritur rezultatet më optimale të avokimit.

Ndërtimi i kapaciteteve të OShC-ve të treta dhe rrjeteve

Qasja jonë është graduale dhe bazohet në tre faza:

Faza 1 – ngritja e kapaciteteve përmes trajnimit (shpjeguar më hollësisht në seksionin “Trajnimi”).

Seti ynë i trajnimit ofron:

A) Trajnim i BPGj për fillestarët mbi njohuritë hyrëse në buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe zbatimin e mjeteve përkatëse në drejtim të politikave publike, programeve dhe buxheteve;

B) Trajnim i avancuar i BPGJ për njohuri të thelluara të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor me mundësi për përgatitjen e analizave dhe raporteve të hollësishme mbi implikimet fiskale për modifikimet eventuale të lidhura me gjininë në politikat dhe programet publike;

C) BPGj për trajnimin e prokurimit publik dhe financave publike për përfshirjen gjinore në financat publike dhe prokurimin publik me qëllim përshtatjen e këtyre proceseve dhe sigurimin e aksesit dhe shfrytëzimit të barabartë nga burrat dhe gratë, në përputhje me nevojat e tyre të ndryshme.

Faza 2 – mbështetje mentoruese për përgatitjen e një iniciative buxhetore gjinore;

Faza 3 – avokimi për ndryshim bazuar në iniciativat e buxhetit gjinor;

RrMBGj është veçanërisht i kënaqur të punojë me organizatat e grave, think tank-et dhe shoqatat e financave publike. Sidoqoftë, ne i mirëpresim të gjitha OJQ-të të cilat janë të interesuara në BPGj të bashkohen me familjen që i përgjigjet gjinisë dhe të japin një kontribut vetëmohues në vendet më të drejta për sa i përket gjinisë në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë.