Marija Risteska ka një doktoraturë në shkencat politike, ka përvojë në mësimdhënien e politikave publike dhe ka punuar në cilësinë e hulumtuesit të politikave, analistes dhe këshilltares së qeverisë në nivelin qendror dhe atë lokal që nga viti 2006. Risteska ka shkruar një libër shkollor: “Politikat publike, politike bërja dhe publiku vlera (2017).Specializimi i saj është në integrimin gjinor në politika, buxhete dhe projekte. Kapaciteti i saj është ndërtuar nga UNWOMEN, por Marija ka punuar si konsulente gjinore për ILO, KE, OSBE, UNDP, COE dhe GIZ/FAO.Marija ka zhvilluar programe për ndërtimin e kapaciteteve dhe ka ofruar mentorim në buxhetimin e përgjegjshëm gjinor zyrtarëve të qeverisë të nivelit qendror dhe lokal si dhe organizatave të shoqërisë civile. Marija ka kontribuar në kursin BPGj të institutit të FMN-së në Vjenë dhe është bashkëautore e Librit Shkollor për Universitete “Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor (2013)”.Aktualisht Risteska vepron si Drejtore Rajonale e Rrjetit Mbikëqyrës të Buxhetit Gjinor të OShC-ve nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Moldavia; dhe punon si një eksperte ndërkombëtare e gjinisë në iniciativën e Grave në Qeveri të USAID-it në Ukrainën Lindore. Marija Risteska është autore e shumë studimeve dhe dokumenteve të politikave, siç janë Strategjitë dhe programet që zbatohen ose zhvillohen bazuar në metodologjitë e integrimit gjinor.

 

Visnja Bacanovic (MA në sociologji) punon si një eksperte e integrimit gjinor për më shumë se 10 vite në rajonin e Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor. Ajo është e specializuar në integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe ka punuar në programe dhe projekte të ndryshme që përfshin: ndërtimin e kapaciteteve për aktorë të ndryshëm (OJQ, nëpunës publik, mekanizma për barazi gjinore), zhvillimin e kurseve të e-mësimit për nëpunësit civilë, përgatitjen e manualeve gjithëpërfshirës të trajnimimeve për mekanizmat e barazisë gjinore në nivelin lokal, duke kryer vlerësimin e infrastrukturës gjinore dhe duke siguruar mbështetje për ‘përmirësimin’ e saj si dhe analiza gjinore në sektorë të ndryshëm.Visnja ka punuar në zhvillimin e politikave të barazisë gjinore, si në nivelin lokal dhe atë kombëtar dhe integrimin gjinor të politikave publike në sektorë të ndryshëm, përfshirë përfshirjen gjinore në programimin IPA në Serbi. Ajo është autore dhe bashkëautore e dokumenteve, udhëzimeve, mjeteve dhe raporteve në lidhje me mekanizmat e barazisë gjinore dhe kapacitetet e integrimit gjinor, gjininë dhe mjedisin, si dhe reagimin dhe menaxhimin e emergjencave. Brenda Platformës së Grave për Zhvillimin e Serbisë, Visnja është shumë aktive në avokimin për politikat e përgjegjshme gjinore në Serbi dhe vlerësimet e politikave bazuar në dialogun  mes lëvizjeve të grave dhe krijimit të njohurive bazë.

Mirela Arqimandriti ka përvojë më shumë se 20 vjeçare në fushën e të drejtave të grave, dhunës me bazë gjinore dhe avancimit të barazisë gjinore në shoqërinë shqiptare. Si eksperte gjinore dhe drejtoreshë e Qendres Së Zhvillimit Të Aleancës Gjinore, ajo zbatoi dhjetëra projekte dhe organizoi shumë aktivitete të dedikuara për dhunën me baza gjinore, të drejtat e punës së grave, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, integrimin gjinor dhe analiza të ndryshme gjinore. Mirela është hulumtuese dhe analiste gjinore, me një kontribut të rëndësishëm në krijimin e Reagimit të Koordinuar të Komunitetit (CCR) kundër Dhunës në Familje në 5 bashki në Shqipëri. Ajo gjithashtu ka zhvilluar një metodologji monitorimi të Objektivit Strategjik 3 kushtuar luftës kundër Dhunës me Bazë Gjinore të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020 në Shqipëri, duke monitoruar përmes 9 bashkive dhe publikuar raporte të monitorimit për publikun dhe palët e tjera të interesit.Ajo është trainere e barazisë feministe dhe gjinore dhe trajnere e shumë organizatave për të drejtat e grave. Ajo ka zhvilluar analiza të ndryshme gjinore të bazuara në sektorë të ndryshëm. Ka analizuar dimensionet gjinore, promovuar dhe mbrojtur të drejtat e grave në tregun e punës përmes hulumtimit, ngritjes së vetëdijes, aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve, rrjetëzimit, lobimit dhe avokimit. Përveç të drejtës së punës së grave, ajo po zhvillon një metodë për të përmirësuar pozicionin e grave në tregun e punës përmes fuqizimit të një grupi vajzash dhe grash që punojnë në industrinë e këpucëve dhe tekstileve (fasoneria) nga zonat urbane dhe periferike në tetë komuna, me njohuri mbi të drejtat në tregun e punës përmes ofrimit të trajnimit dhe njohurive të ekspertëve për qasjen në tregun e punës, Kodit të Punës dhe diskriminimit me baza gjinore.Ajo është bashkëthemeluese e 3 organizatave të shoqërisë civile që veprojnë si rrjete për fuqizimin e grave (AWEN), për monitorimin e jetës lokale të burrave dhe grave dhe llogaridhënien e bashkisë (POP) dhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe kuotën gjinore (KZLN). Të tre me një shteg të suksesshëm të implementimit të projekteve. Ajo është analiste gjinore e Asistencës Teknike të Bashkimit Evropian për Agjendën e Barazisë Gjinore në Shqipëri dhe konsulente gjinore pranë Këshillit të Evropës për integrimin gjinor. Mirela është autore e analizave sektoriale të ndryshme të gjinisë. Mirela zbaton një qasje të bazuar në statistikë në studime të ndryshme kërkimore për të mbështetur gjetjet dhe rekomandimet gjatë monitorimit të zbatimit të kornizës ligjore të barazisë gjinore në Shqipëri dhe funksionimit të makinerisë gjinore. Në studimet e fundit ku ajo është bashkëautore janë Manuali “Si të Reagojmë ndaj Dhunës në Familje me një fokus të veçantë në Policinë e Shtetit Shqiptar”, “Dhuna e Partnerit Intim në Adoleshencë në Shqipëri”, “Diskriminimi Gjinor dhe Puna në Shqipëri”, “Monitorimi i Qendrave Primare të Kujdesit Shëndetësor në 5 bashki, në Shqipëri”. Ajo është një feministe, aktiviste për të drejtat e grave dhe themeluese e bibliotekës së parë feministe në Shqipëri në vitin 2015, me 2000 tituj librash ndërkombëtarë feminist. Ajo po vazhdon gradën PhD në Studimet e Familjes dhe Komunitetit dhe ka një diplomë master në Gjinia, Varfëria dhe Punësimi dhe një master në Administrim Biznesi.

Slavica Striković është diplomuar në fakultetin Elektroteknik në Universitetin e Malit të Zi dhe MA për Studime Gjinore, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti i Donja Gorica. E punësuar në WNGO Women Action që nga themelimi i saj, që nga viti 2000, ku tani ajo është drejtore ekzekutive. Ajo është trainere e çertifikuar në Buxhetimin Gjinor, organizuar nga UNIFEM; Trajnerë dhe aftësi komunikimi, të organizuara nga Norvegjisht Ndihma e Popujve; Studime Gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë, Mali i Zi; Pjesëmarrjet e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes, të organizuar nga BE; dhe Menaxhimi i projekteve të BE-së, organizuar nga DEU në Sarajevë. Ajo ka përvojë shumëvjeçare të organizimit në konferenca ndërkombëtare, seminare, takime edukative, prezantime publike të botimeve, revistave dhe dokumenteve mbi çështjet gjinore dhe çështje të tjera; kërkime komplekse sociologjike dhe statistikore mbi popullatën e grave në Mal të Zi, etj. Anëtarësia e saj profesionale përbëhet nga:

– 2006- 2019: Presidente e Bordit për Ndërmarrjet e Grave në Odën e Ekonomisë të Malit të Zi

– 2008- akoma: Anëtare e Lobit Rajonal të Grave

– 2009-2014: Anëtare e Këshillit të Shërbimit Publik Radio Televizioni Mali i Zi

– 2013- akoma: Anëtare e bordit drejtues të Qendrës Pedagogjike të Malit të Zi

– 2015- 2019: Anëtare e Grupit Këshillues të Shoqërisë Civile të Grave të OKB për Evropën dhe Azinë Qendrore

– 2014-2017: Anëtare e Komisionit për alokimin e një pjese të të ardhurave të lojërave të fatit brenda Ministrisë së Financave

– 2018- 2019: Anëtare e Komisionit për dhënien e OJQ-ve brenda Ministrisë së Kulturës;

Natalia Cojocaru ka provuar ekspertizë në legjislacionin për të drejtat e njeriut dhe zhvillimin e politikave në Republikën e Moldavisë, me një fokus specifik në aftësinë e kufizuar. Që nga viti 2015, Natalia ka punuar në integrimin e barazisë gjinore në projektet e zhvillimit. Si pjesë e përvojës së saj profesionale, ajo ka punuar në fuqizimin e grave përmes trajnimit dhe mentorimit për të rritur pjesëmarrjen e tyre në proceset e vendimmarrjes në nivele të ndryshme. Në 3 vitet e fundit, Natalia ka filluar të zbatojë buxhetimin e përgjegjshëm gjinor në Moldavi. Ajo ka njohuri dhe përvojë në përdorimin e analizave gjinore dhe është e përfshirë në zhvillimin e raporteve të mbikëqyrjes gjinore. Natalia Cojocaru është një koordinatore për Moldavinë në kuadër të projektit rajonal Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor.

Një qytetare e Sh.B.A. dhe Kosovës, Nicole ka jetuar dhe punuar në Kosovë për 17 vjet, kryesisht me Rrjetin e atëhershëm (RrGK) ku ajo aktualisht shërben si Drejtore e Programit dhe Hulumtuese Kryesore. Një studiuese e sociologjisë (MSc, London School of Economics), shkrimtare dhe aktiviste e barazisë gjinore, ajo ka udhëhequr kërkime dhe ka qenëbashkautore e 24 botimeve mbi barazinë gjinore, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, dhunën me bazë gjinore dhe integrimin e një perspektive gjinore në procesin e anëtarësimit në BE. Disa kanë ndikuar në ndryshimet ligjore dhe politike. Ajo ka ofruar dhjetëra trajnime dhe udhëzime të përshtatura për organizatat qeveritare në nivelet lokale dhe qendrore në Kosovë, duke i mbështetur ato në prezantimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor. Ajo gjithashtu ka mbështetur Ministrinë e Financave në hartimin e udhëzimeve në qarkoret buxhetore për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, si dhe ka krijuar kurrikula mbi këtë temë për Institutin e Kosovës për Administratën Publike. Që nga viti 2016, ajo ka shërbyer si Drejtuese e Ekipit, duke këshilluar Zyrën e BE-së në Kosovë në analizën gjinore, integrimin gjinor të programimit të BE-së dhe zbatimin e Planit të BE-së të Veprimit II për Gjininë. Nicole gjithashtu këshillohet rregullisht, në të gjithë botën, për organizata të ndryshme ndërkombëtare mbi analizën gjinore, integrimin gjinor, teknikat e avokimit dhe mbështetjen e shoqërisë civile.

Si përfaqësuese e RrGK-së kemi edhe Nerina Guri. Ajo ka punuar me Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor (BPGJ) që nga viti 2016 në Rrjetin e Grave të Kosovës (RrGK). Ajo ka mbledhur dhe analizuar të dhëna të ndara sipas gjinisë nga institucionet përkatëse në Kosovë dhe ka mentoruar zyrtarë publikë në BPGJ, duke përfshirë integrimin e çështjeve gjinore në politikat publike. Ajo është bashkautore e disa punimeve të RrGK mbi BPGJ në ministritë e tregtisë dhe industrisë, mjedisit dhe planifikimit hapësinor, diasporës, bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural. Si pjesë e kësaj pune, ajo ka ndihmuar ministritë dhe komunat në zbatimin e detyrimeve të tyre ligjore mbi BPGJ përmes ndryshimeve në rritje. Nerina ka një BA nga Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Prishtinës dhe një MSc në Gjininë, Zhvillimin dhe Globalizimin nga LSE.

Мерсиха Јаскиќ од Босна и Херцеговина е претставничка од партнерското здружение Центар за унапредување со граѓанското општество. Поседува диплома за меѓународни односи и европски студии,а воедно е и магистер по безбедност и управување со конфликти. Иако нејзината примарна експертиза е во делот на прашања поврзани со безбедноста и етнички конфликти, Јаскиќ се интересира и за родови прашања, родова еднаквост и постапките за јавни набавки. Има посетувано низа обуки во врска со родовата еднаквост, родово одговорно буџетирање, корупцијата во јавниот сектор, а помина и едно тримесечје на Меѓународниот институт за социјални студии на Универзитетот Еразмус во Хаг, проучувајќи Родови и човекови права и студиите за конфликти (перспективи на социјална правда). Како дел од додипломската пракса во локална невладина организација за „свиркачи“,Јаскиќ објави и труд под наслов „Буџетската транспарентност на единците за локална самоуправа во Босна и Херцеговина“.