Претрага

U sklopu Gender Budget Watchdog Network projekta, osnovano je sedam hubova – u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

    

Hub u Sjevernoj Makedoniji vodi CRPM – Center for Research and Policy Making (Centar za istraživanja i kreiranje politika).  CRPM je aktivno uključen u izgradnju kapaciteta za integraciju roda u proces kreiranja politika i budžetiranja. Od 2009. implementirali su projekte koji su uveli rodnu perspektivu u proces kreiranja politika na centralnom i lokalnom nivou. U isto vrijeme, organizacija je potpomogla razvoj brojnih dokumenata politika vezanih za rodnu ravnopravnost. Ponosni smo na Strategiju protiv zastupničkog i porodičnog glasanja koja je razvijena sa Državnom izbornom komisijom, te na Strategiju za rodnu ravnopravnost Grada Skopja. CRPM je integrirao rod u sve svoje istraživačke aktivnosti. U posljednjih deset godina, CRPM je proveo procjenu rodne ravnopravnosti u brojnim općinama (Sv. Nikole, Strumica, Bitola, Bogovinje, Aerodrom, Debar, Tetovo, Gostivar, Kriva Palanka) kroz analizu prisustva žena na tržištu rada, utjecaju DRG reforme na neplaćeni rad žena, ekonomsku mobilnost, njegovateljstvo, te dostupne njegovateljske usluge, te percepciju žena iz ruralnih sredina, itd. Rezultiralo je to analizama koje su međunarodne organizacije koristile za pojednostavljavanje intervencija, a lokalne institucije za kreiranje i procjenu politika.  

       

GADC – Gender Alliance for Development Centre (Centar rodne alijanse za razvoj) albanska je neprofitna organizacija koja djeluje u Albaniji i vodi hub u ovoj državi. GADC je glas albanskih žena i pokretač promjena. Naša organizacija radi na osnaživanju žena i stvaranju jednake i pravedne budućnosti za djevojčice i žene s niskim prihodima, kako bi se u Albaniji iskorijenilo siromaštvo i ekskluzija. Kako bi se zauzeli za ženska prava i osnažili žene, GADC skuplja sredstva u Albaniji i na međunarodnom nivou. GADC-ova glavna polja ekspertize su u osiguravanju ekonomskog osnaživanja žena, ženskom poduzetništvu, osnaživanju građana i građanki u monitoringu lokalnih rodnih agendi, povećanju učešća žena u politici i donošenju odluka, izgradnji mira i okončanju rodno-zasnovanog nasilja, te razvoju ženskih prava u ruralnim sredinama

    CPCD (Centar za promociju civilnog društva) je projektni partner koji vodi hub u Bosni i Hercegovini. CPCD ima više od 20 godina iskustva u zagovaračkim kampanjama, na svim nivoima od nivoa mjesnih zajednica do državnog nivoa. Doprinose jačanju civilnog društva u Bosni i Hercegovini kroz podršku razvoja organizacija civilnog društva i njihove međusobne suradnje i umrežavanja, ostvarivanje okvira za efikasne odnose s vlasti i profitnim sektorom te inicijaciju građanskog aktivizma, uz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i neophodnog aktera u društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Najuspješniji program za žene Bosne i Hercegovine i regije jeste program koji okuplja uspješne žene iz različitih sektora koje dijele svoje znanje i iskustvo sa ženama koje žele da izgrade svoju karijeru ili traže posao. Ovaj program spojio je 1170 žena. Tokom 2013. i 2014. CPCD je osnovao Tehničku savjetodavnu grupu (TAG) koju čini 25 mladih žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, posebno obučenih za kandidiranje za izborima. TAG je nastavio s radom 2015. godine bez dodatnih sredstava, omogućavajući besplatno obrazovanje ženama u Resursnom centru CPCD-a.

     

     KWN – The Kosova Women’s Network (Mreža žena Kosova) ima za misiju podršku, zaštitu, te promociju prava i interesa žena i djevojčica na Kosovu, neovisno o njihovim političkim opredjeljenjima, religiji, godinama, nivou obrazovanja, seksualnoj orijentaciji ili sposobnostima. KWN ispunjava svoju misiju kroz razmjenu iskustava i informacija, partnerstva i umrežavanje, istraživanja, zagovaranje i usluge. Rad KWN kroz ovaj period vodi opsežna strategija. Strategiju su kreirali Odbor direktora/ica i ostali ključni partneri i interesne grupe, uz pomoć članova i članica KWN. Detaljno je opisana strategija KWN u pet programskih polja: izgradnja kapaciteta KWN; žene u politici i procesima donošenja odluka; zdravlje žena; rodno zasnovano nasilje; ekonomsko osnaživanje žena.

osovo Women’s Network (KWN) mission is to support, protect and promote the rights and the interests of women and girls throughout Kosovo, regardless of their political beliefs, religion, age, level of education, sexual orientation and ability. KWN fulfills its mission through the exchange of experience and information, partnership and networking, research, advocacy, and service. A comprehensive strategy guides KWN’s work during 2019-2022. The strategy was compiled with input from KWN’s membership, Board of Directors, and other key partners and stakeholders. It details KWN’s strategy in six programmatic areas: Strengthening the Feminist Movement in Kosovo; Women in politics and decision-making; Women’s health; Gender-based Violence; Women’s economic empowerment; and, Quality, Equal Education. 

   

Women’s Action (Ženska akcija) crnogorska je nevladina organizacija osnovana 17. februara 2000. Organizacija stvara prostor za političku promociju žena na svim pozicijama; ekonomsko osnaživanje žena; stvaranje jednakih i balansiranih rodnih odnosa; jačanje diskriminiranih žena. Njihovo višegodišnje iskustvo u koordinaciji, upravljanju, te implementaciji lokalnih, nacionalnih i regionalnih projekata i programa, uključujući iskustvo u implementaciji IPA projekata, shema sub-grantiranja, te zagovaračkih aktivnosti, kao i konkretnih rezultata čini ovu organizaciju odgovarajućim partnerom za implementaciju ove inicijative u Crnoj Gori.

 

Članovi i članice GKH – Gender Knowledge Huba prethodno su radili/e na aktivnostima  i programima vezanim za rodno odgovorno budžetiranje kao konsultanti/ce, treneri/ce i/ili istraživači/ce. Otkad je osnovan 2016. godine, GKH je bio uključen u pružanje podrške gradu Pančevu u rodno odgovornom budžetiranju 2018.; provođenju projekata uz financijsku podršku UNDP-a, Fonda za otvoreno društvo, UN Women regionalnog ureda; članovi i članice GKH pojedinačno rade kao konsultanti/ce za rodno odgovorno budžetiranje i rodnu integraciju u raznim projektima; ideja osnivanja GKH bila je smanjenje razlike između ekspertize i aktivizma, ali i širenje rada organizacija civilnog društva u Srbiji. Rodna ravnopravnost u civilnom sektoru u Srbiji i u ženskim organizacijama najčešće se bavi pitanjem rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja nad ženama i djevojčicama, ili se pojavljuje kao sporedna tema u radu velikih OCD vezano za javne politike, ljudska prava, zaštitu okoliša i tako dalje.

 

Keystone iz Moldavije neprofitna je nevladina organizacija koja radi na stvaranju prilika za napredak, izvršavanje samoodređenja, te participacije i doprinosa građana i građanki. Misija Keystonea jeste promocija i razvoj prilika u formi konsultantskih usluga, tehničke podrške, direktnih usluga podrške, treninga najboljih praksi, monetarne i administrativne podrške za osiguranje kvalitete života pojedinaca koji žive u teškim uslovima, uključujući osobe s poteškoćama, djecu s posebnim potrebama,  zlostavljanju djecu i žene, porodice koje žive u siromaštvu, te diskriminirane skupine. Keystone ima iskustvo u pružanju tehničke podrške (i) centralnoj i lokalnim vlastima u razvoju rodnih zakonskih okvira, politika i smjernica;  (ii) lokalnim vlastima u rodnoj integraciji u sektorima koji pružaju podršku ekonomskom razvoju u više regija države; (iii) lokalnim vlastima u integraciji roda u modernizaciji lokalnih javnih usluga i infrastrukture (npr. popravak puteva, osvjetljenje ulica). Podrška, između ostalog, uključuje zagovaranje za upotrebu rodne perspektive u procesu budžetiranja na svim nivoima. Keystone iz Moldavije također ima iskustvo u integraciji roda u razvoj projekata koji za cilj imaju poboljšanje životnih uslova ranjivih kategorija moldavskih građana i građanki (npr. osobe s invaliditetom i njihove porodice).