Претрага

Dr. Marija Risteska sa 20 godina iskustva u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno odgovornog budžeta (ROB) zadužena je za module koji pokrivaju osnovne koncepte rodne ravnopravnosti i ROB, najbolje prakse, praćenje javnih politika u vezi s rodno osviješćenom politikom i izradu sveobuhvatnih izvještaja.

Jurukovski je magistrirao ekonomiju. Sa više od 13 godina profesionalnog iskustva u javnom, poslovnom i civilnom sektoru, Jurukovski je specijalizovan za analizu javnih politika i procjenu uticaja propisa, kao i studije izvodljivosti. Ima temeljno znanje o ROB-u, a zadužen je za module koji se odnose na izvršenje budžeta, kao i planiranje prihoda i rashoda iz rodne perspektive.

Arqimandirti je odgovorna za prenos znanja vezanih za koncepte rodne ravnopravnosti.

Strikovic je angažovana na modulu koji se odnosi na rodnu analizu izdataka.

Iako Farnsworth ima veliko iskustvo u području ROB, u okviru GBWN zadužena je za module koji se odnose na tehnike lobiranja i zagovaranja za ROB, kao i osnaživanje žena

U okviru GBWN, Guri je angažovana na treningu koji se odnosi na uvod u orodnjavanje javnih nabavki i ROB tj nabavke roba i usluga  sa rodne perspektive. 

Natalia Vozian je iskusna savjetnica za javne politike i rodna pitanja. Govori više jezika. U poslednjih 9 godina radila je na više projekata i savjetodavnim oblastima za rodnu ravnopravnost, uključujući EVAV, ROB i GM u vodećim svjetskim kompanijama i UN organizacijama. Sa EMBA sa Univerziteta u Sheffieldu i sertifikatom INSEAD-a, međunarodnog programa za rodnu raznolikost, razvila je više od 25 nacionalnih i globalnih projekata srednjeg i složenog obima i podržala vlade u izradi i primjeni strateških javnih politika, usluga i budžeta za postizanje društveno-ekonomske održivosti i rodne ravnopravnosti. Kao dio svojih profesionalnih aktivnosti, Natalia je bila koautorka Nacionalne strategije za obezbjeđivanje rodne ravnopravnosti muškaraca i žena u Republici Moldaviji, područje ROB i EVAV i prve Nacionalne strategije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djecom. Ima podršku Ministarstva finansija i Ministarstva rada u primjeni ROB na nacionalnom nivou. Takođe je doprinijela izgradnji i jačanju ROB ekspertize među lokalnim nevladinim organizacijama i koosnivačica je Regionalne mreže GRB Vatchdog (Albanija, Srbija, Makedonija i Moldavija). Autorka je nekoliko vodiča o primjeni socijalnih inovacija u EVAV i migracijama. Koautorka je vodiča za rodnu ravnopravnost za mlade i zajednicu. Ima široko znanje i iskustvo u korišćenju rodne analize i rodne ravnopravnosti u različitim društveno-ekonomskim oblastima, uključujući: migracije, rad, zaštitu djece. Radeći sa ljudima iz različitih kultura i regiona, ima veliku praksu u saradnji i komunikaciji sa virtuelnim, timskim i matrično strukturisanim timovima i zainteresovanim stranama, trudeći se da uvijek pronađe vin-vin rješenja. Zaljubljena u korisničko iskustvo, društvene inovacije, razmišljanje o dizajnu, ljudska i ženska prava, mentorstvo. Dobila je nagradu UN za ljudska prava za građanski aktivizam.