header-image

Modulet e avancuara të BPGJ

Trajnimi i avancuar për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor përbëhet nga 5 (pesë) module, si më poshtë:

Moduli 1: Planifikimi i buxhetit: analiza e buxhetit gjinor, vlerësimi i marrëdhënies me politikat gjinore, të dhënat gjinore dhe grupet kryesore të synuara;

Moduli 2: Vlerësimi i politikave për vetëdijen gjinore dhe monitorimi i shpejtë i ndikimit të BPGJ në GE; listat e dobishme të kontrollit;

Moduli 3: Efektiviteti i kostos dhe alokimi i burimeve;

Moduli 4: Praktikat e mira;

Moduli 5: Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit Gjinor;

Janë zhvilluar edhe materiale shtesë për këtë trajnim, siç janë detyrat e shtëpisë dhe ushtrimet në mënyrë që të kuptojnë plotësisht programet mësimore dhe të sigurojnë zbatimin praktik të njohurive të fituara.