Lidhur me këtë trajnim, RrMBGj ka zhvilluar 6 (gjashtë) module, si më poshtë:

Moduli 1: Konceptet e Barazisë Gjinore;

Moduli 2: Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor ose integrimi i gjinisë në financat publike;

Moduli 3: Buxheti dhe Analiza e të Ardhurave të Buxhetit;

Moduli 4: Analiza e incidencës së shpenzimeve të buxhetit;

Moduli 5: Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit;

Moduli 6: Prokurimi publik dhe integrimi gjinor;

Janë zhvilluar edhe materiale shtesë për këtë trajnim, siç janë detyrat e shtëpisë dhe ushtrimet në mënyrë që të kuptojnë plotësisht programet mësimore dhe të sigurojnë zbatimin praktik të njohurive të fituara.