header-image

РОБ за почетници

Në kuadër të këtij trajnimi, kurrikula e RrMBGj ofron 6 paketa trajnimi të moduleve që ofron njohuri gjithëpërfshirëse për BPGj dhe avokim për palët e interesuara lokale/kombëtare.

Moduli 1: Hyrje në barazinë gjinore dhe buxhetimin e përgjegjshëm gjinor;

Moduli 2: Nismat e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor;

Moduli 3: Statistikat e ndara sipas gjinisë, të dhënat e përdorimit të kohës dhe treguesit gjinorë;

Moduli 4: Mjetet e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor;

Moduli 5: Detyrat;

Moduli 6: Strategjitë e lobimit dhe avokimit;

Janë zhvilluar edhe materiale shtesë për këtë trajnim, siç janë detyrat e shtëpisë dhe ushtrimet në mënyrë që të kuptojnë plotësisht programet mësimore dhe të sigurojnë zbatimin praktik të njohurive të fituara.