#Здружение Назначено лице Област на делување
1Новинари за човекови праваНаташа ДоковскаНовинари; човечки права;
2Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди”Инес АметРомски права;
3Регионален центар за животна срединаТамара РадовановиќЖивотна средина;
4IMPETUS – Центар за интернет, развој и добро управување”Лилјана Пецова ИлиескаИнтернет безбедност; добро управување;
5МАЦЕФМакедонка Дона Димитрова

Животната средина,

одржлива енергија;

6РадарРадар Гордана НесторовскаРодова еднаквост; одржлив развој;
7Реактор ReactorНеда ПетковскаРодова еднаквост;
8Рурална коалицијаНаташа ДимескаРурален развој; одржливо земјоделство;
9EXO-ШтипБети ПееваРодова еднаквост, насилство против жени и девојчиња; ;
10ПрокурареМартина ГрнчаревскаЈавни финансии и набавки, следење на јавни пари;
11ФокусУбавка ЈаневскаДобро управување, филантропија, институционално јакнење, регионална соработка;
12Фајнс тинкНаташа Павиќевиќ СтојменовскаЈавни финансии и набавки, следење на јавни пари;
13Младинска алијансаНебојша ЗахариевскиМладински политики, младинско вклучување, младински активизам:

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Форум на жени, Елбасан Семејно насилство, локална самоуправа, упатување со општините;
2Младински центар, Валона Развој на младите и права, локално управување, туризам
3Центар за развој на граѓанското општество, Драч Развој на младите и граѓански здруженија, човекови права, добро управување, рурален развој
4Партнерство за позитивен развој, Тирана Родово буџетирање, алатки и следењеза РОБ.
5Коалиција за слободни и фер избори и одржлив развој (CCFESD) Слободни и фер избори, финансирање на политичките партии, следење на општинските буџети,
6Акт за општеството Младински политики
7Жена за жена, Скадар Семејно насилство, локална самоуправа
8Центар за алтернативно истражување за разво Статистичко истражување, јавни услуги, локална самоуправа
9Нов импакт Технологија и иновации,заштита на човековите права и родова еднаквост, заштита на животната средина, развој на туризмот, културно наследство, јавен и приватен сектор, хигиена и здравство
10Жена, заедница, животна средина Ефективно и активно учество на жените и девојчињата во социо-економскиот и политичкиот развој во Албанија и регионот;
11Млада за интеграција, активирање, свест Родова еднаквост
12Нови мостови Заштита од семејно насилство
13Граѓански глас Родово буџетирање, партиципативно буџетирање.

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1LEX XXI Демократија; човечки права;
2Здружение на жени полицајки Родова еднаквост;
3Еко контакт Животна средина;
4Центар за развој на партнерство Родова еднаквост;
5Сојуз на организации за лица со посебни потреби (AOPD) Човекови права (попреченост);
6Institutum Virtutes Civilis (IVC) Демократија;
7Експертска група Јавни политики;
8Платформа за родова еднаквост (PEG) Родова еднаквост;
9Genesis Развој на заедницата
10Здружение на инженери за инсталација на Република Молдавија (AIIRM) Инженерство, животна средина;
11Фондација Источна Европа (FEE) Демократија; човечки права;

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Феномена Зајакнување на жените, РОБ, зајакнување на руралните жени
2ЦЕП Интеграција во ЕУ, јавни политики, реформа на јавната администрација
3Партнери на Србија Владеење на правото, транспарентност, медијација, решавање на конфликти
4Femplatz Женски права, борба против насилство врз жени;
5BCBP Безбедност;
6WWF Србија Заштита на природата и животната средина;
7Здружение на жени Жени и жени жртви на семејно насилство;
8ЕУНИ, Ниш Застапување за родова еднаквост;
9Protecta, Ниш Млади, неформално образование;
10Да го сочуваме селото, Прибој Зајакнување на младите;

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Активна зона, Цетиње Заштита на животната средина, човекови и малцински права, права на животните, потикнување на волонтерството;
2Женска алијанса за развој, Никшиќ Родова еднаквост, социјална вклученост, одржлив развој;
3СПЕС, Подгорица Демократија, солидарност, човекови права, културен развој и социјална правда;
4Лига на жени гласачи, Никшиќ Положба на младите, активизам во локалните заедници, економско зајакнување;
5Мрежа за отворен дијалог (МО), Подгорица Демократизација, развој и следење на јавните политики;
6НВО Нада, Херцег Нови Европска интеграција на Црна Гора;
7Синдикат на лекарите, SDMCG Права на лекарите;
8Урбана Нова, Херцег Нови Застапување на култура на ненасилство, социјално вклучување, унапредување на положбата на жените;
9Иницијатива за млади со пречки во развојот, Боке Човекови права, социјално вклучување;
10Здружение на млади со хендикеп на Црна Гора – UMHCG Човекови права, социјално вклучување
11Драгуљ, Подгорица Човекови права, социјално вклучување;

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Организација за локална реформа – EULOC Човекови права (без оглед на пол, раса, јазик, религија или политичко и етничко потекло), промовирање на правата на заедниците и нивна интеграција во општеството, младински прашања, добро управување;;
2Женска деловна асоцијација (ВБА) Родова еднаквост, локална самоуправа;
3Женско здружение за човекови права од Митровица (MWAHR) Економско зајакнување, човекови права, женски права, права на децата, политичко зајакнување, вклучување жени во донесувањето одлуки;
4Женско здружение Ауреола Економско зајакнување, образование, родова еднаквост, човекови права, права на жените, правата на децата;
5Институт ГАП Подобро управување,следење на работата на јавните институции
6Демократија за развој (D4D)  Анализа на политики и истражување, добро управување и јавен интерес, избори и политички партии, регионален дијалог и соработка;
7Младинско здружение за човекови права (YAHR) Демократија, толеранција, родова еднаквост;;
8Рука Руси Економско зајакнување, психосоцијална помош, рехабилитација и реинтеграција;
9Здружение на жени-повратници „Наш дом“ Човекови права; родова еднаквост, спречување на семејно насилство
10Иницијатива на жени на Косово Добро управување;
11EcoKos жени (EKW) Животна средина, права на жените, родова еднаквост, одржливо образование;;

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Женска организација „Природа“ Родова еднаквост, борба против насилство
2Здружение на деловни жени во БиХ Зајакнување на жените, економско зајакнување;
3Отворен центар Сараево Човекови права и социјално вклучување, јавни политики;ЛГБТИ права;
4Здружение на жени Маја Кравица Зајакнување на жените, економско зајакнување на руралните жени
5Здружение „Дона“ Женски права, родова еднаквост, зајакнување на жените;
6Обединети жени Бања Лука Спречување на насилство врз жени, zајакнување на улогата на жените на позициите за донесување одлуки;
7Ceterum censeo Cоцијална заштита, образование;
8Женска организација „Мозаик на културата и традицијата“ Правата на жените, спрелување насилство врз жените;
9Здружение „Женска визија“ Правата на жените, родова еднаквост, зајакнување на жените;
10Здружение „Нови жени“ Правата на жените, родова еднаквост, зајакнување на жените