Search

Десеттото гласило на Мрежата за родово-одговорно буџетирање  ве информира за поврзувањата со други мрежи, како и за учењето и размената на искуства од соодветни феминистички иницијативи во Европа кои користат родови пристапи во јавните финансии и оданочувањето.

Во исто време, гласилото ги прикажува активностите на МРОБ околу проширувањето на вмреженостa помеѓу членките на мрежата.

Прочитајте го во десеттото гласило тука.