Search

Блерина Џани од Албанија е долгогодишна консултантка за родово одговорно буџетирање, како во нејзината матична земја така и надвор од неа. Во рамки на програмата за обука при МРОБ, Џани е задолжена за модулите кои се однесуваат на вклучувањето на родовите аспекти во јавните набавки и известување по однос на извршувањето на буџетот.