Search

Во поглед на оваа обука, Мрежата за родово одговорно буџетирање има развиено 6 (шест) модули и тоа: 

Модул 1: Концепти за родова еднаквост;

Модул 2: Родово одговорно буџетирање и вклучување на родовите аспекти во главните политики во јавните финансии;

Модул 3: Анализа на буџет и буџетски приходи;

Модул 4: Анализа на расходните стапки во буџетот;

Модул 5: Извештај за извршување на буџетот;

Модул 6: Јавните набавки и вклучување на родовата перспектива;

За оваа обука развиени се исто така и дополнителни материјали, како што се домашни задачи и вежби со цел целосно разбирање на градивото и негова практична примена.