Во најновото гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот ве информираме за различните пристапи со кои нашата мрежа влијаеше на дебата за вклучување на родовата компонента во процесот на носење на буџетите во државите од Западен Балкан и Република Молдавија. Документи за јавни политики, учество во парламентарните комисии за родова еднаквост и финансирање и буџет, како и писма за мобилизирање на поширокото граѓанско општество и носителите на одлуки за родово-одговорен буџет беа само дел од начините со кои нашата мрежа влијаеше на процесите.

За достигнувањата и деталите, ве покануваме да го прочитате гласилото тука.