Search

Во најновото гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот ве информираме за различните пристапи со кои нашата мрежа влијаеше на дебата за вклучување на родовата компонента во процесот на носење на буџетите во државите од Западен Балкан и Република Молдавија. Документи за јавни политики, учество во парламентарните комисии за родова еднаквост и финансирање и буџет, како и писма за мобилизирање на поширокото граѓанско општество и носителите на одлуки за родово-одговорен буџет беа само дел од начините со кои нашата мрежа влијаеше на процесите.

За достигнувањата и деталите, ве покануваме да го прочитате гласилото тука.