Search

Новото гласило #4 ги претставува наодите од фискалните проценки кои упатуваат на нерамномерна распределба на јавните средства и поединечните програми за помош на претпријатијата и  спас на работните местa, a истите ретко се насочени кон социјалната инфраструктура, како што се здравството, образованието и системот  за грижа.

И додека жените беа корисници на фискалните мерки насочени за спас на работните места, истовремено се и најпогодени од други нефискални мерки поврзани со мерките за ограничено движење што несразмерно влијашее врз жените и зголемувањето на обемот на неплатен труд и нега.

Погледнете го гласилото тука за моменталната состојба во регионот на Западен Балкан и Република Молдавија.