Search

Вебинар за државно финансирање на СОС линиите за помош во Западен Балкан и Република Молдавија

На вебинарот за државно финансирање на СОС линиите за помош во Западен Балкан и Република Молдавија, кој се одржа на 12 декември, беа презентирани наодите од брифот за политиките на МРОБ поврзани со финансирањето на СОС телефоните за помош, една од специјализираните услуги за борба против родовото насилство во Западен Балкан и Република Молдавија.

Сите влади на Западен Балкан ја ратификуваа и/или ја усвоија во нивните правни рамки Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство (позната како „Истанбулска конвенција“). Според Истанбулската конвенција, владите треба да финансираат невладини граѓански организации за правата на жените (WCSO) и признавајќи дека тие се клучни актери и партнери во унапредувањето на човековите права на жените и родовата еднаквост. Понатаму, обезбедувањето финансирање за обврските според Истанбулската конвенција треба да биде цел и резултат на родово одговорно буџетирање.

Граѓанските организации од регионот зборуваа за нивните секојдневни предизвици и како се справуваат со недостигот на финансии како и клучни агенти и партнери во справувањето со родовото насилство и унапредувањето на родовата еднаквост.

Агенда:

15:00-15:10  Отворање на вебинарот

Модератор: Вишња Бачановиќ од Gender Knowledge Hub. Вишња работи како експертка за вклучување на родовите аспекти во јавните политики повеќе од 10 години, во Србија и регионот на Западен Балкан. Таа е специјализирана за вклучување на родовите аспекти во главните политики и родово одговорно буџетирање и работеше во различни програми и проекти кои вклучуваа: градење капацитети за различни актери (НВО, јавни службеници, механизми за родова еднаквост), развој на курсеви за е-учење за државни службеници, подготовка на сеопфатен прирачник за обука за механизам за родова еднаквост на локално ниво, спроведување проценка на родовата инфраструктура и обезбедување поддршка за нејзино подобрување, родова анализа во различни сектори.

15:10-16:10  Презентација на говорниците од граѓанските организации од Западен Балкан и Република Молдавија:

  • Даниела Дабија, менаџер на Trust Phone for Women and Girls, Ла Страда Молдавија

Ла Страда Молдавија како дел од Ла Страда Интернационал, европска НВО Платформа против трговија со луѓе, која работи од перспектива на човекови права за поддршка на тргуваните лица. Платформата има за цел да спречи трговија со луѓе и да ги заштити и реализира правата на тргуваните лица. Ова се прави преку обезбедување пристап до соодветна помош и поддршка на жртвите, и преку размена на информации и знаење, градење капацитети на НВО и други засегнати страни и меѓусекторска соработка. Фокусот е на мониторинг и застапување за промени за да се обезбеди одговорност за ефективно спроведување на европските политики и регулативи за борба против трговија со луѓе.

  • Наташа Мујкановиќ, координатор на Safe House, Фондација за локална демократија, Босна и Херцеговина

Фондацијата за локална демократија е локална невладина организација која има 20-годишно искуство во дизајнирање, координација, управување и обезбедување техничка и кадровска поддршка за различни проекти и програми. Примарниот фокус на нашата работа е во заштитата, промоцијата и унапредувањето на човековите права, особено правата на жртвите на насилство врз основа на полот, градењето заедница, создавање институционални капацитети за вмрежување и развој и водечки партнер. Ваквиот фокус на нашата организација резултираше со тоа што станавме неизбежен партнер на владините институции и иницијатор и координатор на системски решенија во областа на човековите права.

  • Јована Спремо, координатор на Safe House и Мирзета Томљановиќ, технички координатор на Safe House, Фондација Лара, Босна и Херцеговина

Женската организација ,,Лара’’ од Бјелина е невладина организација која работи од 1998 година. Од своето основање, „Лара“ работи на развивање програми за заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство и зајакнување на жените за политичко и други форми на јавно дејствување. Тоа е првата женска невладина организација во БиХ што основаше засолниште за жртви на трговија со луѓе (во 2000 година), каде што им пружи помош на речиси 200 жени. Со залагањето за донесување подобри закони, со едукација на службениците и спречување на сексуалната експлоатација на жените и девојчињата, особено меѓу училишната младина, „Лара“ значително придонесе и придонесува за намалување на оваа форма на насилство врз жените во Босна и Херцеговина.

  • Савка Тодоровска и Ружица Пинзовска, Сојуз-Национален совет за родова рамноправност, Северна Македонија

НСРР – Национален совет за родова еднаквост е национална, мултиетничка и мултигенерациска мрежа, креативно ориентирана кон иднината. Организацијата се стреми да постигне родова еднаквост, развој, заштита на правата на жените и мир. Националниот совет за родова еднаквост е мрежа од околу 116 локални формални и неформални женски организации и групи од урбаните и руралните области во земјата. Националниот совет за родова еднаквост (НСРР) е формиран во октомври 1994 година и прерасна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија. Членови на мрежата се жени од различни возрасти, социјални и образовни нивоа, етничка припадност и религија.

  • Билјана Степанов-Директорка на Центарот за поддршка на жените и претседател на одборот на мрежата СОС Војводина, Србија

Центарот за поддршка на жените е невладина и непрофитна организација чија цел е да ја подобри положбата на жената преку организирање на различни едукативни, промотивни, советодавни, истражувачки и други активности и да придонесе за воспоставување на родовата еднаквост и политиката на еднакви можности, особено во локалната заедница и во регионот.

  • Ејнџ Пепа-Програмска координаторка, Counselling Line for Women and Girls (CLWG)

Советувачката линија за жени и девојки (CLWG) е основана во 1996 година од страна на група албански интелектуални жени, како граѓански одговор на сеприсутното насилство врз жените, длабоко вкоренети во патријархалните традиции на земјата. Примарната активност на CLWG е да нуди психолошко, социјално и правно советување на жртвите и преживеаните на насилство. Повеќе од две децении, 148.000 жени и девојки имаат корист од оваа директна помош понудена преку нашата услуга за помош на СОС и нашето внатрешно советување лице в лице.

 

Webinar on SOS helplines REPORT

 

Гледајте ја снимката:

Webinar on State Funding for SOS Helplines in the Western Balkans and Republic of Moldova (youtube.com)

 

 

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *