Search

Во овој дел можете да го пријавите Вашиот здружение кое на посреден или непосреден начин делува на полето на унапредување на родово – одговорното буџетирање. Пополнете ги сите полиња на англиски јазик. Потоа, од страна на задолженото лице за одржување на интернет страницата, ќе добиете известување за успешна пријава на соодветното здружение. 

  • Region
  • Name of Organization
  • Date of establishment
  • Short Description of the Organization
  • Years of Experience in GRB of the Organization
  • Country / Region of Work
  • Short Description of Implemented Projects and Achieved Results