header-image

Напредна обука за РОБ

Напредната обука за родово-одговорно буџетирање ја чинат 5 (пет) модули и тоа:

Модул 1: Планирање на буџетот – родова анализа на буџетот преку проценка на врската со родовите политики, родово разделени податоци и клучни целни групи;
Модул 2: Родовата проценка на корисниците на јавните политики и буџетот; брзо следење на влијанието на РОБ врз родовата еднаквост, придружено подготовка на листи за проверка;
Модул 3: Родова анализа на јавните политики и буџети;
Модул 4: Родово буџетска анализа на ефективност на трошоци и родова анализа на трошоци и корист;
Модул 5: Извештај за извршување на буџетот од родов аспект;

За оваа обука развиени се исто така и дополнителни материјали, како што се домашни задачи и вежби со цел целосно разбирање на градивото и негова практична примена.