Search

ЦИКП достави коментари по однос на предлог Законот за буџетите

(04/12/2020)

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11-те буџетски принципи го регулира и принципот на родова еднаквост подразбира родово одговорно буџетирање, односно запазување на родовата еднаквост во планирањето и извршувањето на буџетските приливи и одливи. 

ЦИКП и Мрежата на организации кои вршат родов надзор врз буџетот го оценува ова за недоволно и ги достави следните коментари на нацрт Законот за буџети.”

Гласила на МРОБ