header-image

РОБ за почетници

Во рамките на оваа обука,градивото на MРОБ нуди пакет од 6 (шест) модули што овозможува стекнување основно знаење за РОБ и застапување за локалните / државните чинители.

Модул 1: Вовед во родова еднаквост и родово одговорно буџетирање;

Модул 2: Иницијативи за родово одговорно буџетирање;

Модул 3: Родово разделена статистика, податоци за искористување на времето и родови индикатори;

Модул 4: Алатки за РОБ;

Модул 5: Домашни задачи;

Модул 6: Стратегии за лобирање и застапување;