Search

Во видеото подолу, можете да ги преслушате сите 6 модули од обуката под наслов „Родово одговорно буџетирање во јавните набавки и финансии“.

Модулите течат согласно следниов временски распоред:

Модул 1: Концепти за родова еднаквост (00:00:00 – 01:03:30)

Модул 2: Родово одговорно буџетирање и вклучување на родовите аспекти во главните политики во јавните финансии (01:04:30 – 02:18:50)

Модул 3: Анализа на буџет и буџетски приходи (02:21:53 – 03:23:50)

Модул 4: Анализа на расходните стапки во буџетот (03:23:55 – 03:52:06)

Модул 5: Извештај за извршување на буџетот (04:53:26 – 05:47:40)

Модул 6: Јавните набавки и вклучување на родовата перспектива (05:48:00 – 06:24:53)