header-image

Teme de lucru

Analize

GBWN se axează pe analize cuprinzătoare realizate cu utilizarea instrumentelor corespunzătoare de bugetare sensibilă la gen, cum ar fi: analiza bazată pe gen a politicilor, evaluarea  beneficiarilor bugetului din perspectivă de gen, analiza cost-beneficiu a bugetului din perspectivă de gen, analiza eficacității bugetului din perspectivă de gen, analiza cheltuielilor bugetare din perspectivă de gen, analiza veniturilor bugetare din perspectivă de gen etc. Toate datele și informațiile colectate sunt transpuse de către membrii GBWN în studii cuprinzătoare și rapoarte, care prezintă o imagine clară a punctelor slabe constatate ale politicilor particulare în ceea ce privește contribuția lor la realizarea egalității de gen, dar și a accesului egal și echitabil la resursele disponibile și utilizarea lor de către femei și bărbați.

Pledoarie

Această activitate este strâns legată de cea menționată mai sus, având în vedere că că strategiile noastre de pledoarie se bazează pe constatările și datele obținute prin cercetare și analiză. Procesul de cercetare ca atare trebuie să contribuie la obținerea de rezultate tangibile și vizibile (de exemplu, o nouă legislație, noi politici, noi servicii, realocări bugetare și evaluarea politicii fiscale etc.), iar pledoaria reprezintă o oportunitate pentru aceasta. Partenerii și colaboratorii noștri sunt ministerele de resort, în primul rând, ministerele responsabile de politici în domeniul muncii, protecției sociale,  finanțelor, dar și toate celelalte ministere și agenții guvernamentale în care este loc pentru creșterea gradului de conștientizare, în special privind politicile publice și planificarea programelor privind egalitatea de gen în ansamblu și accesul egal la resurse și utilizarea resurselor. Municipalitățile/primăriile sunt și ele partenere în procesul depledoarie, având în vedere că schimbările locale și inițiativele bugetare cu integrarea dimensiunii de gen sunt resimțite mai rapid și produc rezultate vizibile și tangibile pe termen scurt. Prin asigurarea accesibilității serviciilor și politicilor locale și adaptării acestora la diferitele nevoi ale bărbaților și femeilor, municipalitatea devine incluzivă, responsabilă și receptivă față de populația locală și se prezintă ca o instituție modernă care oferă tratament egal tuturor rezidenților săi. Întâlnirile prestabilite, întâlnirile de grup, mesele rotunde, conferințele, audierile, participarea la sesiuni și dezbateri sunt doar câteva dintre instrumentele pe care GBWN le aplică pentru a obține rezultate optime în urma activităților de pledoarie.

Consolidarea capacității OSC-urilor terțe și crearea de rețele

Abordarea noastră este treptată și este alcătuită din trei etape:

Prima etapă – consolidarea capacităților prin formare (explicată mai detaliat în secțiunea „Formări”).

Oferim următoarele cursuri de formare:

A) Formare în domeniul BSG pentru începători: cunoștințe inițiale privind bugetarea sensibilă la gen și aplicarea instrumentelor respective în ceea ce privește politicile publice, programele și bugetele;

B) Formare în domeniul BSG, curs avansat: cunoștințe aprofundate privind bugetarea sensibilă la gen, cu posibilitatea de a elabora analize detaliate și rapoarte privind implicațiile fiscale pentru eventualele modificări asociate dimensiunii de gen aplicate politicilor și programelor publice;

C) Aplicarea BSG în achizițiile publice și finanțe publice: abordarea integrată a dimensiunii de gen în finanțele publice și achizițiile publice în vederea adaptării acestor procese și asigurării accesului egal și utilizării acestora în mod egal de către bărbați șu femei, în funcție de nevoile lor diferite.

Etapa a doua – sprijin acordat prin intermediul mentoratului pentru pregătirea unei inițiative de bugetare sensibilă la gen;

Etapa a treia – activități de pledoarie pentru schimbare în baza inițiativelor de bugetare sensibilă la gen;

GBWN este interesată să lucreze cu organizații de femei, think tank – uri  și asociații specializate în finanțe publice. Totodată, toate ONG-urile care sunt interesate de subiectul BSG sunt binevenite să se alăture familiei egalității de gen și să aducă o contribuție dezinteresată țărilor în sensul asigurării echității de gen în Balcanii de Vest și în Republica Moldova.