Aktivnosti
Zlatko Simonovski

Organizacije civilnog društva imaju važno ulogu u poboljšanju rodne ravnopravnosti kroz budžete – glavni je zaključak Međunarodne konferencije o ulozi OCD u rodono odgovornom budžetiranju: učešće, zagovaranje i odgovornost

Međunarodna konferencija o ulozi OCD u rodno odgovornom budžetiranju: učešće, zagovaranje i odgovornost, zajednički događaj Gender Budget Watchdog Networka, UN Womena i Međunarodnog budžetskog partnerstva održan je od 26. do

Read More »
Acktivitete
Zlatko Simonovski

OShC-të kanë rol vendimtar në rritjen e barazisë gjinore përmes buxheteve – konkluzionet kryesore të konferencës ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia.

Konferenca ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia, një event i përbashkët e organizuar nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor i organizatave të

Read More »
Активности
Zlatko Simonovski

Граѓанските организации со клучна улога во зајакнувањето на родовата еднаквост преку буџетите – главен заклучок на меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“

Меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“, што впрочем преставуваше заеднички настан организиран од страна на Мрежата за родово-одговорно буџетирање, UN Women и Меѓународното

Read More »