header-image

Oд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Oд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Десеттото гласило на Мрежата за родово-одговорно буџетирање  ве информира за поврзувањата со други мрежи, како и за учењето и размената на искуства од соодветни феминистички иницијативи во Европа кои користат родови пристапи во јавните финансии и оданочувањето. Во исто време, гласилото ги прикажуваContinue readingOд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Ново гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот

Нема подобро чувство од тоа да се увиди како напорите вложени во изминатите десет месеци влијаат на политиките и буџетите во Западен Балкан и Република Молдавија, како на државно, такаContinue readingНово гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот