Në periudhën 5 – 7 prill të këtij viti, delegacioni i Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor (RRMBGJ) zhvilloi një vizitë studimore në Dublin, Irlandë me qëllim që të përvetësojë njohuritë e reja dhe praktikat më të mira mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor në këtë vend dhe të aplikojë pas kthimit në vendet tona në kuadër të aktivitetet tona të vazhdueshme dhe të ardhshme të projektit. Gjatë vizitës studimore tre ditore ne vizituam disa institucione dhe organizata që punojnë ngushtë në rritjen e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor (BPGJ) në Irlandë – Departamenti i Shpenzimeve Publike dhe Reformës, Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë, deputetja Neasa Hourigan në Dáil Éireann dhe kryetaren e Komitetit të Mbikëqyrjes së Buxhetit, Autoriteti i Arsimit të Lartë, Kolektivi i Rrjeteve të Grave të Bazuara në komunitet, Komisioni Irlandez për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi, si dhe Ronanstown – shtëpia e komunitetit të grave.

Ne u pritëm zyrtarisht nga Këshilli Kombëtar i Grave të Irlandës ku u njohëm me tre praktika të rëndësishme të BGJP-së në Irlandë në lidhje me buxhetim më të barabartë gjinor, shpesh të iniciuar dhe drejtuar nga NWC, si kontributi në buxhetimin e mirëqenies dhe barazisë, bashkëpunimi i ngushtë dhe me anëtarësinë e saj dhe nxjerrjen e deklaratave parabuxhetore si dhe përfshirjen intensive në të ashtuquajturat kuvende qytetare për të dëgjuar zërin nga terreni.

Për të hapur rrugën për bashkëpunim dhe partneritet të përbashkët në të ardhmen, Jennifer McCarthy Flynn që përfaqëson NWC dhe RRMBGJ e përfaqësuar nga Marija Risteska (e para-nënshkruar) nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi që do të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e njohurive dhe ideve të reja për rritjen e BGJP-se si në Irlandë ashtu edhe në vendet e Ballkanit Perëndimore dhe Republikën e Moldavisë.

Vizita studimore u përfundua me pjesëmarrjen në tryezën e rrumbullakët – leksioni Roli i grave në komunitet – Dublin Docklands në të cilin Peter Sheridan (shkrimtar irlandez) dhe profesori i Kolegjit Trinity Carmel O`Sullivan mbajtën fjalime mbi kontributin historik dhe të sotëm që gratë kanë dhe do të ketë në kryeqytetin irlandez