Od 5. do 7. aprila ove godine, delegacija Gender Budget Watchdog Networka održala je studijsku posjetu Dublinu, odnosno Irskoj, kako bi prikupila nova znanja i najbolje prakse rodno odgovornog budžetiranja iz ove države te iste primijenila i iskoristila u trenutnim aktivnostima i planiranju budućih projektnih aktivnosti. U tri dana naše posjete, posjetili/e smo nekoliko institucija i organizacija koje rade na jačanju rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u Irskoj:

Ministarstvo javne potrošnje i reforme, Ministarstvo dječijih pitanja, ravnopravnosti, invaliditeta, integracije i mladih, članica parlamenta Neasa Hourigan i predsjednica Komisije za nadgledanje budžeta, Agencija za visoko obrazovanje, Nacionalni kolektiv lokalnih ženskih mreža, Irska komisija za ljudska prava i ravnopravnosti te Ronanstown žensku kuću.

Zvanični domaćini Gender Budget Watchdog Networka bilo je Nacionalno žensko vijeće Irske, koje nas je upoznalo s tri važne prakse ROB-a u Irskoj koje vode ka ravnopravnijem budžetu, a čije su često predvodnice upravo predstavnice Vijeća, a one uključuju budžet za dobrobit i ravnopravni budžet, bliska suradnja sa članicama Mreže, te izradi predbudžetskih dokumenata, te intenzivno uključivanje u tzv. skupštine građana/ki.

Kako bismo utrli put za buduću suradnju i partnerstvo, Jennifer McCarthy Flynn, predstavnica Nacionalnog ženskog vijeća Irske i direktorica Gender Budget Watchdog Network potpisale su memorandum o razumijevanju koji će biti korišten kao platforma za dijeljenje novog znanja i ideja za poboljšanje ROB-a, kako u državama Zapadnog Balkana i Moldaviji, tako i u Irskoj.