Na poziv Državne revizorske institucije, danas je sa predstavnicama Skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Ženskog kluba Skupštine, Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Vestminsterske fondacije za demokratiju i eksternim ekspertkinjama održan sastanak. Tema sastanka bila je unapređenje oblasti rodne ravnopravnosti, rodno odgovornog budžetiranja i kontrole raspolaganja javnim sredstvima i uspješnosti sprovođenja javnih politika u ovoj oblasti. Rodno odgovorno budžetiranje se ističe kao posebno važan i efikasan alat za jednaku distribuciju javnih finansija za potrebe koje imaju pripadnici ženske i muške populacije, a time se i direktno utiče na rodnu ravnopravnost. U tom smislu, sastanak je bio odlična prilika da prisutni saznaju više o ulozi i aktivnostima DRI-a u pomenutim oblastima, ali i o aktivnostima ostalih važnih subjekata za ovaj proces.

Diskusiju su uvodnim izlaganjima otvorili prof. dr Branislav Radulović, senator Državne revizorske institucije, Branka Bošnjak, potpredsjednica Skupštine i kopredsjednica Ženskog kluba Skupštine, Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine, Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost i Ana Milutinović, šefica Vestminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori.

Vrhovne revizorske institucije imaju ključnu ulogu u jačanju rodne ravnopravnosti kroz revizije sprovođenja nacionalnih zakona, politika i međunarodnih konvencija o rodnoj ravnopravnosti, posebno sa aspekta implementacije UN Cilja održivog razvoja 5 „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice. Senator Radulović je u uvodnom obraćanju istakao da je DRI prepoznala značaj jačanja principa rodne ravnopravnosti i s tim u vezi krajem prošle godine je predložena revizija uspjeha, koja ima za cilj da doprinese promovisanju uključivanja principa rodne ravnopravnosti u procesu izrade politika i budžeta. S tim u vezi, predstavljena je i Predstudija revizije uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike rodne ravnopravnosti“, koji je prezentovala mr Jadranka Delibašić, državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha. Revizija uspjeha će biti usmjerena na ocjenu postupaka koje institucije i organi Crne Gore preduzimaju u cilju sprovođenja mjera politika i strateških ciljeva u oblasti rodne ravnopravnosti. Imajući u vidu značaj uporedne prakse, međunarodna ekspertkinja i konsultantkinja za ekonomsko osnaživanje žena u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost, Marija Risteska, održala je prezentaciju „Unapređenje rodne ravnopravnosti i koncepta rodno odgovornog budžetiranja“. Kako je Risteska navela, ovaj koncept promoviše mjerljivost politika i poboljšava njihovu efikasnost i pravednost, a omogućava i napredak demokratije jer jača odgovornost institucija. Upravo jedna od najvažnijih karika u tom sistemu odgovornosti je Državna revizorska institucija. Kako je istakla, uvođenjem rodne perspektive u reviziju, Crna Gora ispunjava indikator održivih razvojnih ciljeva UN-a, koji mjeri udio država sa sistemima za praćenje i izdvajanje javnih finansija u cilju postizanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Ekspertkinja Slavica Striković se u svom izlaganju posebno osvrnula na značaj uvođenja rodne integracije u uobičajene aktivnosti DRI, prezentovala principe orodnjavanja djelovanja DRI kao i primjere dobre prakse, koji mogu unaprijediti buduća djelovanja.

Tokom diskusije mogle su se čuti i ključne preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti, a dogovorena je i buduća saradnja i naredni koraci. Prisutni su se saglasili da je ovo početak partnerskog pristupa kako bi se rodno odgovorno budžetiranje na adekvatan način uvelo u crnogorski sistem i dalo željene rezultate.

Sastanku su prisustvovali i: Vesna Pavićević, zamjenica predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i kopredsjednica Ženskog kluba u Skupštini, Anđa Stanišić, sekretarka Ženskog kluba u Skupštini, Marija Dragojević, konsultantkinja za pravna pitanja u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost, Blažo Savković, državni revizor i Marija Pešić, viša savjetnica u DRI za odnose sa javnošću.

Izvor: Državne revizorske institucije Crne Gore