Tema našeg novog newsletera su načini na koje GBWN doprinosi dijalogu o uključivanju rodne komponente u budžetski proces na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji.

Predlozi javnih politika, sastanci i dijalog sa parlamentarnim telima, saopštenja, inicijative i otvorena pisma, sa ciljem mobilizacije donosilaca odluka i civilnog društva i njihovog infomisanja o rodnoj dimenziji i efektima budžeta za 2022. na rodnu ravnopravnost.

Više detalja, kao i preporuke za unapređenje rodno odgovornog budžetiranja u zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji, dostupne su u osmom izdanju newsletter-a. Nadamo se da će vas inspirisati.