Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor (RRMBGJ) zhvilloi një vizitë studimore dhe aktivitete në Andalucía, Katalonjë dhe Barcelonë në periudhën 13-15 tetor 2021. Aktivitetet u kryen në kuadër të projektit “Rrjeti i mbikëqyrjes së buxhetit gjinor në Ballkani Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë”, financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) dhe mbështetur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim (SIDA).

Ndalesa e parë ishte Qeveria Rajonale e Andaluzisë (Junta de Andalucía) ku u njohëm me punën e Institutit të Studimeve Publike të Financave – IEHPA i cili funksionon në kuadër të Qeverisë Rajonale të Andaluzisë. Qasja e tyre kryesore në lidhje me BPGJ-në është e fokusuar në inovacionin e vazhdueshëm në mjete dhe metodologji (veçanërisht metodologjinë G+), qasjen e ndryshimit të përhershëm kulturor, krahas një qasjeje holistike për kompletimin e ciklit buxhetor, të cilat ofrojnë iniciativa kryesore për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe buxhetimin efektiv gjinor.

Ndërkohë në Andaluzi, delegacioni i RRMBGJ u takua edhe me Agjencinë për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (AACID) që synon të optimizojë, në aspektin e efikasitetit dhe ekonomisë, menaxhimin e burimeve publike që Administrata e Junta de Andalucía cakton për bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim.

Ndalesa tjetër ishte Qeveria Rajonale e Katalonjës (Generalitat de Catalunya) e cila është veçanërisht krenare për Ligjin e 17/2015 mbi barazinë efektive të grave dhe burrave, i cili përcakton se buxheti i kujtesës duhet të përfshijë veprime dhe tregues të shpenzimeve që synojnë reduktimin e pabarazive gjinore; rrjedhimisht ndikimi gjinor i shpenzimeve është i nevojshëm. Ekipi i RRMBGJ u takua gjithashtu me përfaqësues nga Këshilli Bashkiak i Barcelonës (Ajuntament de Barcelona) të cilët prezantuan planin e tyre të brendshëm të barazisë gjinore – një dokument që ndihmoi në sigurimin e ekuilibrit gjinor në procedurat e emërimit të punonjësve në pozicione të larta drejtuese me raport aktual 19:19. Megjithatë, plani duhet të japë ende njëfarë progresi në reduktimin e hendekut gjinor të pagave dhe rritjen e kuotës së policisë në 40%.

Gjatë qëndrimit tonë në Spanjë, takuam disa organizata lokale në Andaluzi, Katalonjë si dhe në Barcelonë, me qëllim njohjen me mendimet, përvojën dhe praktikat e tyre në drejtim të vlerësimit, monitorimit dhe avokimit të BPGJ-së. Perceptimi ynë i përgjithshëm është se shoqëria civile rajonale e krijuar, deri diku është e dobët dhe e pamjaftueshme në lidhje me BPGJ-në, e cila paraqet një mundësi për të eksportuar përvojën tonë, veçanërisht në drejtim të ndërtimit të kapaciteteve përmes platformës mësimore të Akademisë RRMBGJ dhe duke thyer kështu kufirin e SEE ku aktualisht jemi të fokusuar.