Përmes metodës së validimit (triangulation method), në pesë fusha (i) Afati i përgjigjes; (ii) Përgjigjshmëria gjinore e buxhetit (masat fiskale për përgjigjen ndaj Covid 19); (iii) Transparenca e procesit të reagimit ndaj Covid-19; (iv) Përgjegjshmëria për përgjigjen ndaj Covid-19 dhe ndikimi i saj te gratë dhe (v) Ndikimi gjinor i masave fiskale COVID-19, Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor hartoi një raport monitorimi që siguron një perspektivë të ngushtë për secilin nga vendet.

Raportin e plotë të monitorimit mund ta lexoni këtu.