Raporti i Buxhetimit Gjinor #4 paraqet rezultatet e vlerësimeve financiare që tregojnë shpërndarjen e pabarabartë gjinore të fondeve publike dhe financimeve specifike të rimëkëmbjes, të planifikuara për përfitimin e bizneseve, për të ruajtur vendin e punës, dhe që rrallë drejtohen ndaj infrastrukturave sociale si shëndetësia, arsimi, shërbimet e përkujdesjes.

Ndonëse gratë kanë qenë përfituese të masave fiskale të synuara për të ruajtur vendet e punës, ato janë prekur kryesisht nga masa të tjera jo-fiskale në lidhje me praktikat e izolimit gjatë pandemisë të cilat ndikuan në mënyrë jo-proporcionale tek ato duke rritur kështu punën e papaguar të kujdesit.

Shikoni këtu gjendjen aktuale lidhur me këtë çështje në rajonin e BP dhe Republikës së Moldavis