header-image

Нова публикација од МРОБ – стекнато знаење за исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија

На кус, но опфатен начин, публикацијата нуди пресек на исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија, истовремено нудејќи прпеораки за надминување на постојните предизвици.

Публикацијата можете да ја прочитате тука.