În cadrul Rețelei de monitorizare a bugetării sensibile la gen (Gender Budget Watchdog Network, GBWN), au fost înființate șapte hub-uri (centre) – în Macedonia de Nord, Serbia, Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania și Kosovo.

 

Hub-ul din Macedonia de Nord este gestionat de Centrul de Cercetare și Elaborare a Politicilor (Center for Research and Policy Making, CRPM). CRPM participă activ la consolidarea capacităților pentru integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare a politicilor și bugetare. Începând cu anul 2009, centrul implementează proiecte care au introdus perspectiva de gen în procesul de elaborare a politicilor la nivel central și local. În același timp, organizația a facilitat elaborarea unui număr de documente de politici legate de egalitatea de gen. Suntem mândri de Strategia împotriva votului prin proxy și prin intermediul unui membru al familiei, elaborată împreună cu Comisia Electorală de Stat, precum și de Strategia pentru egalitatea de gen a orașului Skopje. CRPM a integrat dimensiunea de gen în toate activitățile sale de cercetare. În ultimii zece ani, CRPM a realizat evaluări din perspectiva egalității de gen în mai multe municipalități (Sveti Nikole, Strumica, Bitola, Bogovinje, Aerodrom, Debar, Tetovo, Gostivar, Kriva Palanka), efectuând analize privind participarea femeilor pe piața muncii, impactul reformei DRG asupra muncii neremunerate a femeilor, mobilitatea economică, munca de îngrijire și serviciile de îngrijire disponibile, percepțiile femeilor din zonele rurale etc. Acest exercițiu s-a tradus în analize care au fost utilizate de organizațiile internaționale în vederea eficientizării intervențiilor și de instituțiile locale pentru elaborarea și evaluarea politicilor.

 

Centrul Alianța de Gen pentru Dezvoltare (Gender Alliance for Development Center, GADC) este o organizație albaneză non-profit care activează pe întreg teritoriul Albaniei și gestionează hub-ul din această țară. GADC reprezintă o voce a femeilor albaneze și o forță pentru schimbare. Organizația noastră lucrează pentru a abilita femeile și pentru a crea un viitor egal și echitabil pentru fetele și femeile cu venituri mici din Albania în care acestea să depășească nivelul de sărăcie și excluziune. În scopul susținerii drepturilor femeilor și împuternicirii acestora, GADC colectează fonduri în Albania, precum și la nivel internațional. Principalele domenii de expertiză tematice ale GADC constau în: Abilitarea economică a femeilor; Antreprenoriatul feminin; Abilitatea cetățenilor în monitorizarea agendei locale de gen; Extinderea participării femeilor în politică și luarea deciziilor; Consolidarea păcii și eliminarea violenței bazate pe gen; Promovarea drepturilor femeilor în zonele rurale.

 

   

Centrul pentru promovarea societății civile (Center for Promotion of Civil Society, CPCS) este un partener de proiect care gestionează hub-ul din Bosnia și Herțegovina. CPCS are peste 20 de ani de experiență în campaniile de pledoarie, atât la nivel de comunitate cât și la nivel de stat. Centrul contribuie la consolidarea societății civile din Bosnia și Herțegovina prin sprijinirea dezvoltării  OSC-urilor și a cooperării reciproce și a rețelei acestora. De asemenea,  organizația contribuie la stabilirea unui cadru pentru relațiile eficiente cu guvernul și cu sectoarele de activitate cu profit, inițierea activismului civic, alături de promovarea sectorului non-profit ca un actor de calitate și indispensabil în dezvoltarea socio-economică a Bosniei și Herțegovinei. Cel mai reușit program pentru femei din Bosnia și Herțegovina și din regiune, a conectat până acum 1.170 de femei. În cadrul acestui program femeile de succes din diferite sectoare își împărtășesc experiența și cunoștințele cu femeile care au nevoie de asistență în căutarea unui loc de muncă sau în dezvoltarea carierei. În perioada 2013 și 2014, CPCS a înființat un grup de consultanță tehnică (GCT), alcătuit din 25 de tinere din diferite regiuni ale Bosniei și Herțegovinei, formate anume pentru a candida pentru biroul politic al femeilor. GCT și-a continuat activitatea în 2015 fără fonduri, oferind formare gratuită femeilor  în cadrul Centrului de Resurse al CPCS.     

 

Misiunea Rețelei Femeilor din Kosovo (Kosovo Women’s Network, KWN) este de a sprijini, proteja și promova drepturile și interesele femeilor și fetelor din întreaga țară, indiferent de convingerile lor politice, religioase, vârstă, nivel de educație, orientare sexuală și abilități. KWN își îndeplinește misiunea prin schimbul de experiență și informații, parteneriat și rețea, cercetare, pledoarie și servicii. Activitatea KWN în această perioadă este ghidată de o strategie cuprinzătoare, la  care au contrubuit membrii KWN, Consiliului de administrație și alți parteneri-cheie și părți interesate. Strategia KWN are cinci domenii programatice: Consolidarea capacității KWN; Femeile în politică și luarea deciziilor; Sănătatea femeilor; Violența pe bază de gen; Abilitarea economică a femeilor.

 

Acțiunea Femeilor (Women Action) este o organizație neguvernamentală a femeilor din Muntenegru, fondată la 17 februarie 2000. Organizația creează spațiu pentru: Promovarea politică a femeilor în toate funcțiile de luare a deciziilor; Abilitarea economică a femeilor; Crearea unor relații de gen egale și bine echilibrate; Consolidarea capacităților femeilor supuse discriminării multiple. Experiența organizației acumulată pe parcursul a mai multor ani în coordonarea, gestionarea și implementarea proiectelor și programelor locale, naționale și regionale, inclusiv implementarea proiectelor IPA, a schemelor de subvenționare și a eforturilor de pledoarie, precum și a rezultatelor specifice obținute fac ca aceasta să fie partenerul cel mai potrivit pentru implementarea inițiativei propuse în Muntenegru.       

 

Membrii Centrului de cunoștințe în materie de gen (Gender Knowledge Hub, GKH) au participat în calitate de consultanți, formatori și/sau cercetători la activități și programe de bugetare sensibilă la gen (BSG) realizate anterior în Serbia. De la înființarea sa în 2016, Centrul a fost implicat în următoarele activității: Acordarea de sprijin orașului Pancevo la elaborarea bugetului sensibil la gen în 2018; Realizarea de proiecte cu sprijinul financiar al PNUD, Fondului pentru o societate deschisă, Biroului regional UN WOMEN. Membrii GKH lucrează în mod individual în calitate de consultanți la bugetarea sensibilă la gen și la integrarea dimensiunii de gen în diverse proiecte. Ideea înființării Centrului de cunoștințe în materie de gen a pornit de la dorința de a reduce decalajul dintre expertiză și activism, dar și de a extinde domeniul de activitate al organizațiilor societății civile din Serbia. Egalitatea de gen în sectorul civil din Serbia se regăsește pe agenda organizațiilor de femei, care se ocupă în principal de, violența împotriva femeilor și fetelor sau violența bazată pe gen; de asemenea, apare în mod sporadic în activitățile OSC-urilor mai mari,

 

Keystone Moldova este o organizație neguvernamentală, care creează oportunități în care oamenii să  se poată dezvolta, să își exercite dreptul la autodeterminare, să participe și să contribuie  ca membri valorizați ai societății în care trăiesc. Misiunea Keystone Moldova constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor exprimate sub formă de asistență tehnică, servicii de consultanță, servicii directe de suport, instruiri, transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul asigurării calității vieții persoanelor care trăiesc în condiții sociale dificile, inclusiv persoanele cu disabilității, copiii cu necesități educaționale speciale, copiii și femeile abuzate, familiile care trăiesc în sărăcie, grupurile supuse discriminării. Keystone Moldova are experiență în acordarea de asistență tehnică (i) autorităților centrale și locale în elaborarea legislației, politicilor și orientărilor de gen; (ii) autorităților publice locale sub aspect de integrare a egalității de gen în programele sectoarelor care susțin creșterea economică în mai multe regiuni ale țării; (iii) autorităților publice locale să integreze egalitatea de gen în modernizarea serviciilor și infrastructurii publice locale (de exemplu, reabilitarea drumurilor, iluminatul stradal). Sprijinul a inclus, printre altele, promovarea aplicării perspectivei de gen în procesul de bugetare la toate nivelurile. Keystone Moldova are, de asemenea, experiență în abordarea integrată a dimensiunii de gen în elaborarea de proiecte care vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor vulnerabili din Republica Moldova (de exemplu, persoanele cu dizabilități și familiile acestora).